در چارچوب تفاهمنامه ای که میان موسسه حمایت از کودکان مبتلا به دوشن و بیمارستان شهدای تجریش امضا شده بود، اولین کلاس آموزش کاردرمانی در این مرکز برای کودکان مبتلا و خانواده های ایشان برگزار شد.