تفاهم نامه همکاری بیمارستان شهدای تجریش با خیریه دوشن

موسسه خیریه کودکان مبتلا به دوشن و بیمارستان شهدای تجریش تفاهمنامه همکاری امضا کردند. این تفاهمنامه که میان ریاست محترم بیمارستان شهدای تجریش و مدیرعامل موسسه خیریه