ارسال سبد ارزاق عیدانه برای خانواده های کم بضاعت

تعداد 150 سبد ارزاق عمومی برای خانواده های کم بضاعت دارای کودکان مبتلا به دوشن ارسال شد. این کمک ها از محل تامین مالی خیرین و حامیان