گزارش خبری جلسه خیریه دوشن

گزارش خبری از برگزاری جلسه خیریه دوشن اولین جلسه خیریه دوشن، با همکاری خیریه کودکان ایران در خصوص ماساژ درمانی در تاریخ 23 تیرماه 99 به