دسته‌بندی نشده

دوشن کویرنوشته‌هادسته‌بندی نشده

کودک حاصل از ازدواج سفید

ازدواج سفید چیست؟ ازدواج سفید پیوندی است نا معلوم بین زن و مرد که زندگی مشترکی را بدون عقد رسمی و مشروعیت اجتماعی و حقوقی آغاز می کنند.