آسیب اجتماعی

دوشن کویرنوشته‌هابرچست: آسیب اجتماعی

تاثیر عوامل اجتماعی بر کودکان

کودکان از هنگامی که متولد می شوند تا مدت زمانی که در کنار خانواده زندگی می کنند و برای کسب تجربه و علم و دانش به مقاطع مختلف

کودک آزاری

کودک آزاری کودک آزاری عبارت است از هرگونه رفتار و عملی که موجب آسیب دیدن کودک از نظر جسمی، عاطفی و جنسی شود که این موضوع بسیار گسترده

گرایش به مصرف دخانیات

آسیب اجتماعی نوجوانان یکی از مهم ترین مکان هایی که شخصیت و عادات فرد در آن شکل می گیرد محیط خانواده است، اگر خانواده ای به فرزند خود

کودک همسری

آسیب اجتماعی کودکان یکی از موضوعاتی که دامان کشورهای زیادی را گرفته است و آسیب اجتماعی جدی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی محسوب می شود، کودک

ک مثل کرونا، ک مثل کودک کار

این روزها که از جامعه پزشکان و پرستاران، به عنوان جهادگران عرصه سلامت نام می بریم و قدردان این افراد ایثارگر هستیم، نباید فراموش کنیم که جامعه