انجمن دیستروفی عضلانی آمریکا

دیستروفی عضلانی خطرناک دوشن دیستروفی عضلانی گروهی از بیماری ها است که باعث ضعف پیشرونده و از دست دادن توده عضلانی می شود. در دیستروفی عضلانی، ژن های