دیستروفی عضلانی

دوشن کویرنوشته‌هابرچست: دیستروفی عضلانی

دیستروفی عضلانی لیمب گرایدل

دیستروفی عضلانی یکی از انواع بیمای های عضلانی که با درگیر کردن ماهیچه ها و عضلات بدن همراه است، دیستروفی عضلانی می باشد که معروف ترین و شایع

افراد ناقل دوشن

چندین نوع دیستروفی عضلانی دوشن وجود دارد که به دلیل نادر بودن این بیماری و دچار شدن پسر بچه ها به آن، خیلی از افراد با آن آشنایی

بیماری عضلانی میوپاتی

بیماری دیستروفی عضلانی تعداد کودکانی که دچار بیماری های عضلانی می شوند، نسبت به گذشته روند صعودی داشته و این کودکان در آستانه جوانی جان خود را به

نوع نادر دیستروفی عضلانی

 دیستروفی عضلانی دیستروفی عضلانی، گروهی از بیماری های ارثی است که با ضعف و تحلیل رفتن بافت عضله همراه است. انواع مختلفی از دیستروفی عضلانی وجود دارد که