تاثیر عوامل اجتماعی بر کودکان

کودکان از هنگامی که متولد می شوند تا مدت زمانی که در کنار خانواده زندگی می کنند و برای کسب تجربه و علم و دانش به مقاطع مختلف