شیوع دیستروفی عضلانی دوشن

بیماری دیستروفی عضلانی دوشن دیستروفی عضلانی دوشن (DMD) نوعی اختلال عضلانی نادر است اما در گروه بیماری های عضلانی یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی است که