بیماری های روان تنی

کودکان مبتلا به بیماری روحی کودکان حساس ترین موجودات در جامعه می باشند که به دلیل خودخواهی و آسیب های روحی بزرگ ترها دچار بیماری های روان تنی