عوارض دیستروفی عضلانی

همه چیز در مورد بیماری طاقت فرسای دوشن بیماری عضلانی دوشن به دلیل از کار انداختن اندام های حیاتی بدن کودکان به ویژه پسر بچه ها، یکی از