کودک همسری

آسیب اجتماعی کودکان یکی از موضوعاتی که دامان کشورهای زیادی را گرفته است و آسیب اجتماعی جدی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی محسوب می شود، کودک