گرایش به مصرف دخانیات

آسیب اجتماعی نوجوانان یکی از مهم ترین مکان هایی که شخصیت و عادات فرد در آن شکل می گیرد محیط خانواده است، اگر خانواده ای به فرزند خود