کودک آزاری

کودک آزاری کودک آزاری عبارت است از هرگونه رفتار و عملی که موجب آسیب دیدن کودک از نظر جسمی، عاطفی و جنسی شود که این موضوع بسیار گسترده