ک مثل کرونا، ک مثل کودک کار

این روزها که از جامعه پزشکان و پرستاران، به عنوان جهادگران عرصه سلامت نام می بریم و قدردان این افراد ایثارگر هستیم، نباید فراموش کنیم که جامعه